Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Στέγαση υπηρεσιών ΥΠΕΧΩΔΕ

Τίτλος έργου:"Στέγαση των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ στο κτίριο επι της λεωφ. Θηβών 196-198", για την αγορά και τη διαμόρφωση υπάρχοντος κτιρίου για τη μετεγκατάσταση του ανωτέρω υπουργείου.

Προϋπολογισμός Έργου:τριάντα πέντε (35) εκατομμύρια ευρώ .

Περιγραφή:Η εταιρεία μας ασκεί για λογαριασμό της εταιρείας "Καπνοβιομηχανία ΕΘΝΟΣ - Γ. Α. ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΕ" την εν γένει εποπτεία των εργασιών εκτελέσεως του έργου. Ειδικότερα, των εργασιών αρμοδιοτήτων πολιτικού μηχανικού και μηχανολόγου, και της τηρήσεως των συμβάσεων της κατασκευάστριαε εταιρείας. Στο αντικείμενο επίσηε περιλαμβάνονται τα εξής: Τακτική συνεργασία με αρμόδιουε της "Καπνοβιομηχανίαε ΕΘΝΟΣ - Γ. Α. ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΕ", παρακολούθηση τρέχουσας αλληλογραφίας και όλων εν γένει των στοιχείων που αφορούν στο Έργο (πιστοποιήσει, έγγραφα κ.λ.π.), παρεμβάσεις με παρατηρήσει προς την Κ/Ξ, όταν και όπου απαιτείται και την ενεργό συμμετοχή της εταιρείας στις συσκέψεις και συναντήσει εργασίας με την ΚΕΔ ή/και την Κ/Ξ.