Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Ο.Ε.Ο.Α - Αθήνα 2004 Α.Ε.

επιστροφή

Τίτλος έργου:"Σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου διοίκησης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου εκμίσθωση ακινήτου Μουταλάσκη στη Νέα Ιωνία, για την Ο.Ε.Ο.Α. - ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε."

Προϋπολογισμός Έργου:Σαράντα (40) εκατομμύρια ευρώ.

Περιγραφή:Η εταιρεία μας έχει υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την "Ο.Ε.Ο.Α. -ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΕ" για την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών τns δεύτερης στο ακίνητο "Μουταλάσκη" στη Νέα Ιωνία.
Στα πλαίσια τns ανωτέρω σύμβασης πaρoxήs υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης, η εταιρεία "ΙΝΤΕΡΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕΕ" έχει την εποπτεία για την άριστη και προσήκουσα παραλαβή των τεχνικών εργασιών, την παρακολούθηση τns τρέχουσας αλληλογραφίας και όλων εν γένει των στοιχείων που αφορούν στο Έργο (πιστοποιήσεις, έγγραφα κ.λ.π.), παρεμβάσεις με παρατηρήσεις και υποδείξει προς τους εργολάβους, όταν και όπου απαιτείται, και ενεργό συμμετοχή τns συσκέψεις και συναντήσεις εργασίας με την "Ο.Ε.Ο.Α. - ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε." και την εργολαβική εταιρεία