Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Μέγαρο Μουσικής

επιστροφή

Τίτλος έργου: "Ολοκλήρωση Μεγάρου Μουσικής Αθηνών - Εργασίες στο Μέγαρο για την αποπεράτωση και την πλήρη λειτουργία του"

Προϋπολογισμός Έργου κατά τη Σύμβαση: Εκατόν εβδομήντα έξι (176) εκατομμύρια ευρώ.

Περιγραφή: Συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 33%, έχουμε αναλάβει την οργάνωση, τον χρονικό προγραμματισμό και τον συντονισμό του ανωτέρω Έργου, συμπεριλαμβανομένων της σύνταξης Γενικού Διαγράμματος Χρονικού και Οικονομικού Προγραμματισμού εκτέλεσns του Έργου. Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία ασκεί διοίκηση με παρακολούθηση, έλεγχο και συντονισμό της Τεχνικής Επίβλεψης του Έργου και έχει την ευθύνη για τη σχολαστική τήρηση όλων των υπό του Νόμου προβλεπομένων για την εκτέλεση ενός Έργου άρτιου, υψηλών προδιαγραφών και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους Νόμους του Ελληνικού κράτουε σε ότι αφορά την αισθητική, την ασφάλεια και την ικανότητα του φέροντος οργανισμού. Συντάσσει το χρονοδιάγραμμα του Έργου και παρακολοθεί, προσαρμόζει και αναθεωρεί τούτο κατά τη διάρκεια του Έργου. Παρακολουθεί συνεχώε την εκτέλεση των συμβάσεων των μελετητών, των εργολάβων, των προμηθευτών και παντός τρίτου έχοντα σχέση με το Έργο και μεριμνά για το συντονισμό των ενεργειών αυτών των προσώπων. Ερευνά την αγορά για την εξεύρεση εργολάβων και προμηθευτών του εσωτερικού και εξωτερικού για την άρτια εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την αποπεράτωση του Μεγάρου, διατυπώνει τους όρους προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους όρoυs Δημοπράτησης για την επιλογή τυχόν νέων Μελετητών, Εργολάβων ή Προμηθευτών και ελέγχει τη σύνταξη επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων και λογαριασμών.